Bảng báo giá Apple79.VN - 21/05

MÁY MỚI

HÀNG CHƯA ACTIVE:

 

HÀNG ACTIVE RỒI:

TÊN SẢN PHẨM GIÁ SỈ   TÊN SẢN PHẨM GIÁ SỈ
🎧Airpods 1 (ZA) 3.700   iPhone XS  - 64 Silver (LL) (T5) 21.200
🎧Airpods 2 (sạc có dây) (ZA) 3.980   iPhone XS  - 64 Silver (LL) (T5/2021) 21.500
🎧Airpods 2 (sạc không dây) (ZP) 4.750   iPhone XS  - 64 Gray (LL) (T4) 20.900
✏️Pencils 2 (LL) 3.050   iPhone XS  - 64 Gray (LL) (T5) 21.000
      iPhone XS  - 64 Gold (LL) (T4) 21.200
AW S4-44mm LTE MTUW2 (Gray/Black Band) (LL) 10.400   iPhone XS  - 64 Gold (LL) (T4/2021) 21.500
AW S4-44mm LTE MTUU2 (Silver/White Band) (LL) 10.200      
      iPhone XS Max (1sim) 64 Silver (LL) (T12) 23.500
AW S4-40mm LTE MTUG2 (Gray/Black Band) (LL) 10.300   iPhone XS Max (1sim) 256 Gold (LL) (T9) 26.300
AW S4-40mm LTE MTUD2 (Silver/White Band) (LL) 10.300   iPhone XS Max (1sim) 256 Gold (LL) (T3) 26.500
AW S4-40mm LTE MTUF2 (Silver/Seashell Loop) (LL) 10.400   iPhone XS Max (1sim) 256 Gold (LL) (T4) 26.600
AW S4-40mm LTE MTUJ2 (Gold/Pink Band) (LL) 10.400   iPhone XS Max (1sim) 256 Gold (LL) (T4) (Only máy) 25.300
AW S4-40mm LTE MTUK2 (Gold/Pink Loop) (LL) 10.500   iPhone XS Max (1sim) 512 Gray (LL) (T12) 26.400
         
AW S4-44mm GPS MU6A2 (Silver/White Band) (LL) 9.300   Pro 12.9 4G 64 Gray (LL) (T5) 23.800
         
AW S4-40mm GPS MU672 (Gray/Black Loop) (ZP) 9.600   Pro 11" 4G 64 Silver (J) (T11) 19.300
      Pro 11" 4G 64 Silver (J) (T12) 19.400
AW S3-42mm LTE MTGT2 (Gray/Black Band) (LL) 7.700   Pro 11" 4G 64 Silver (J) (T1) 19.500
      Pro 11" 4G 64 Gray (J) (T11) 19.300
AW S3-42mm GPS MTF32 (Gray/Black Band) (LL) 6.600   Pro 11" 4G 64 Gray (J) (T12) 19.400
AW S3-42mm GPS MTF22 (Silver/White Band) (LL) 6.600   Pro 11" 4G 64 Gray (J) (T2) 19.600
         
AW S3-38mm GPS MTF02 (Gray/Black Band) (LL) 5.900   Pro 11" 4G 256 Silver (J) (T12) 24.000
AW S3-38mm GPS MTEY2 (Silver/White Band) (LL) 6.000      
         
iPhone XS Max (2 sim) 256 Gold (ZA) 30.200      
         
iPhone XS Max (1 sim) 64 Gray (LL) 23.600      
iPhone XS Max (1 sim) 64 Gold (LL) 24.500      
iPhone XS Max (1 sim) 256 Silver (LL) 27.300      
iPhone XS Max (1 sim) 256 Gray (LL) 26.400      
iPhone XS Max (1 sim) 512 Gray (LL) 27.400      
         
iPhone X - 64 Gray (LL) 18.500      
iPhone X - 64 Silver (LL) 18.800      
         
iPhone 8 - 64 Gray (LL) 12.900      
         
iPhone 6S Plus 64 Rose (LZ CPO) 8.700      
         
Gen 6 4G 32 Gray (LL) 9.800      
Gen 6 4G 32 Gold (LL) 9.900      
         
Air 3 Wifi (2019) 64 Gray (LL) 12.000      
Air 3 Wifi (2019) 64 Gold (LL) 12.100      
Air 3 Wifi (2019) 256 Gray (LL) 15.000      
         
Air 3 4G (2019) 64 Silver (ZP) 15.500      
Air 3 4G (2019) 64 Gray (ZP) 15.500      
Air 3 4G (2019) 64 Gold (ZP) 15.600      
         
Air 3 4G (2019) 256 Silver (ZP) 18.800      
Air 3 4G (2019) 256 Gold (ZP) 18.900      
         
Mini 5 Wifi 256 Gray (ZP) 13.000      
Mini 5 Wifi 256 Gold (ZP) 13.100      
         
Mini 5 4G 64 Silver (ZP) 13.600      
Mini 5 4G 64 Gray (ZP) 13.700      
Mini 5 4G 256 Silver (ZP) 16.800      
Mini 5 4G 256 Gray (ZP) 16.800      
Mini 5 4G 256 Gold (ZP) 16.900      
         
Pro 12.9 4G (2018) 64 Silver (J) 23.600      
Pro 12.9 4G (2018) 64 Gray (LL) 23.800      
Pro 12.9 4G (2018) 256 Gray (LL) 27.300      
Pro 12.9 4G (2018) 512 Gray (LL) 29.600      
         
Pro 11" 4G (2018) 64 Silver (LL) 20.800      
Pro 11" 4G (2018) 64 Gray (KH) 20.600      
Pro 11" 4G (2018) 64 Gray (J) 20.800      
         

LIST ONLY: Máy mới, Chưa active,(Ko có phụ kiện):

       
iPhone XR  (1sim) 64 White (LL) 14.500      
iPhone XR  (1sim) 128 Blue (LL) 16.000      
iPhone XR (1sim) 128 Black (LL) 16.000      
iPhone XR (1sim) 128 Coral (LL) 16.100      
iPhone XR (1sim) 256 Black (LL) 17.000      
         
iPhone XS Max (1Sim) 64 Silver (LL) 23.300      
iPhone XS Max (1Sim) 64 Gray (LL) 22.400      
iPhone XS Max (1Sim) 64 Gold (LL) 23.300      
iPhone XS Max (1Sim) 256 Gray (LL) 24.900      
iPhone XS Max (1Sim) 256 Gray (LL) (TBH) 24.600      
iPhone XS Max (1Sim) 256 Gold (LL) 26.100      
         
iPhone XS 256 Gray (LL) 23.500      
iPhone XS 512 Gold (LL) 25.600      
         

MÁY CŨ (Check Ok, Test 7 ngày, BH 1 tháng, Only máy)

       
iPhone XS 256 Silver (LL) (Like new) 22.100      
         
iPhone 8 Plus 64 Silver (LL) (99%) 11.250      
iPhone 8 Plus 64 Gray (LL) (99%) 11.200